Poison affair

Contact,                                Using (maps) Google,                Poison affair,
Hoogheemraadschap,          Krimpenerwaard nieuws,            Midden-Holland (I.S.M.H.),
Polders en Waarden,            Routes de waard in en uit,          Wegen in de polders,

Opbouw

Betrof: de toenmalige gemeenten:

Gouderak:
De wijk de getroffen de Zellingen ligt buitendijks, dus was er geen gevaar voor grond-watervervuiling in de polder. Alle huizen zijn afgebroken, de grond afgegraven en er zijn weer nieuwe huizen gebouwd.

Krimpen aan de Lek:
De verontreinigde wijk is oppervlakkig schoongemaakt, het grondwater werd gedurende jaren weggepompt tot dat metingen aantoonden dat vrijwel alle verontreinigingen waren weggespoeld.

Krimpen aan den IJssel:
De Stormpolder is ongeschikt voor bewoning verklaard. Saneren bleek te kostbaar door het grote aantal forse bedrijfsgebouwen. Dus werd de vervuilde grond hermetisch afge-dekt en werd het grondwater doorlopend weggepompt. Er werden pas veel later plan-nen ontwikkeld voor een aanpak van deze polder.
* Bij de gemeentelijke herindeling (van 1985) is de grens (tussen Krimpen aan den IJssel en Nederlek) van het veenriviertje de Loet verlegd naar de provinciale weg. Daar-bij is bepaald dat het groene gebied groen zou blijven. (Een zelfde soort afspraak zou ook met Ouderkerk zijn gemaakt). Dus zijn de uitbreidingsmogelijkheden voor Krimpen beperkt. Waarschijnlijk is dit de reden waarom nu (2015) weer over het saneren van die grond in de Stormpolder nagedacht wordt.
* Krimpen aan de Lek werd (grondverlies), gecompenseerd door delen van Schuwacht en de gehele Meent van Lekkerkerk (ambtelijk) aan Krimpen aan de Lek toe te voegen.
Zo verhuisde de Lekkerkerkse watertoren en zwembad naar Krimpen aan de Lek.

Lekkerkerk:
Tot ca. 30 meter diepte is het grondwater gedurende een aantal jaren afgezogen en afgevoerd. Ook veel grond is afgevoerd en tot een hoge temperatuur verhit. Daarna is er nieuwe grond aangebracht. De huizen (staan op palen) werden ontruimd, de bewo-ners tijdelijk gehuisvest in caravans op de ijsbaan. De „Aalscholverschool” is afgebro-ken (lals „Schateiland” herbouwd). De getroffen wijk (Lekkerkerk-west) werd door de bevolking vaak Benezidorm genoemd. (De eerste aangetroffen verontreinigingen waren benzeen en tolueen).

Emoties:
De emoties onder de bevolking waren heel heftig: „onze kinderen hebben in die aarde en in die sloten gespeeld, wat betekent dit?” Andere vraagstukken (zoals de gemeente-lijke herindeling waren) even minder belangrijk.
Het was 700 jaar geleden dat de naam van het dorp van Oud-Leckerlandt in het huidige Lekkerkerk veranderd werd. (Nieuw-Lekkerland werd toen een zelfstandige gemeente). Er waren veel voorbereidingen getroffen omdat groots te vieren. De gemeenteraad besloot al die feesten te schrappen en … het dorp kwam in opstand: „Nu wonen we in van die rottige containers met al die zorgen in onze kop en nou nemen jullie ons en onze kinderen ook nog eens ons feest af”. Het besluit werd in de eerstvolgende raadsvergadering (nog nooit eerder was een raadsvergadering zo druk bezocht) zonder hoofdelijke stemming unaniem terug gedraaid.

Herindelingen:
Die zomer heeft Lekkerkerk, voor het laatst echt feest gevierd want de tweede kamer (in afwijking van informele toezeggingen van veel fracties) nam het wetsvoorstel tot het opheffen van de gemeente Lekkerkerk, dankzij de tactische afwezigheid van een aantal leden met een meerderheid van 2 stemmen, aan. Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk werden samen, op 01-01-1985, de gemeente Nederlek. Niettemin volgde 30 jaar later, op 01-0-20015, alsnog de gehele herindeling van de Krimpenerwaard (en werden de lokale partijen de grootste fractie!).

Gevolgen:
Veel bewoners keerden niet terug naar de wijk. Ze verhuisden naar andere gemeenten. Dit betekende dat er veel nieuwe bewoners uit steden, als Rotterdam, in die lege (en toen goedkope) huizen kwamen. Dit heeft de sociale samenhang in Lekkerkerk nogal verminderd. Maar Lekkerkerk west is nu wel de schoonste woonwijk in Nederland.

Zie ook Gifschandaal Wikipedia.

Filmpje

Filmpje

Duurzaam nieuws